Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2325/UBND-VX1 ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19