Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2266/UBND-CN1 ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong vận tải hành khách

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19