Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2175/UBND-CN1 ngày 28/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19