Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2129/UBND-VX3 ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19