Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2113/UBND-VX1ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19