Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2112/UBND-NN2 ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp ứng phó với Covid-19 trong lĩnh vực nông nghiệp

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19