Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1948/UBND-VX1 ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19