Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19