Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1902/UBND-CN1 ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực Giao thông vận tải và Công thương

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19