Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1800/UBND-VX1 ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 102/TB-VPCP của của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19