Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1754/UBND-VX1, ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh v/v phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người nhập cảnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19