Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1696/UBND-VX1 ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19