Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1670/UBND-VX1 ngày 15/3/2020 của UBND tỉnh về việc khai báo sức khỏe du lịch và khai báo tại cửa khẩu

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19