Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1421/CV-BCĐ ngày 8/3/2022 của Ban chỉ đạo PCDB covid-19 tỉnh áp dụng một số biện pháp cấp bách, tạm thời về thích ứng an toàn phòng, chống dịch bệnh covid-19 và bảo đảm lực lượng lao động phục vụ sản xuất tại doanh nghiệp

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19