Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1288/CV-BCĐ, ngày 03/3/2022 của Ban chỉ đạo PCDB Covid – 19 tỉnh v/v thực hiện Thông báo số 589-TB/TU

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19