Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1187/UBND-VX1 ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19