Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 10400/CV/BCĐ ngày 23/11/2021 của Ban chỉ đạo về việc thực hiện Thông báo số 509-TB/TU ngày 22/11/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19