Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1019/UBND-VX1 ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BYT của Bộ Y tế v/v ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi công cộng

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19