Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19