Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn 2385/UBND-KT3 ngày 05/4/2020 của UBND tỉnh về việc Báo cáo kết quả kiểm tra các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19