Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công điện số 1898/CĐ-BCĐQG ngày 6/4/2020 của BCĐ quốc gia về việc tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid 19 trong cơ sở khám chữa bệnh