Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công điện số 1700 /CĐ – BYT của Bộ Y tế về t ăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128/NQ – CP

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19