Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 26/02/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục chủ động, quyết liệt phòng chống dịch covid -19 và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19