Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19