Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Báo cáo số 61/BC-SYT ngày 02/3/2020 của Sở Y tế về tình hình dich bệnh CoVid – 19 trên địa bàn tỉnh và công tác khoanh vùng, kiểm soát cách ly vùng có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên