Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Báo cáo số 61/BC-SYT ngày 02/3/2020 của Sở Y tế về tình hình dich bệnh CoVid – 19 trên địa bàn tỉnh và công tác khoanh vùng, kiểm soát cách ly vùng có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19