Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 09/03/2020 của UBND tỉnh về sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19