Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Báo cáo số 138/BC-SYT, ngày 25/5/2023 của Sở Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tháng 5/2023

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19