Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 81/TB-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19