Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh về điều chỉnh nội dung điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19…

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19