Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về Ban hành hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19