Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19