Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 218/QĐ-BYT, ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả..

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19