Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 1324/QĐ-CT ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19