Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 880/UBND-VX2, ngày 15/02/2022 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các huyện, thành phố sau kiểm tra theo Thông báo số 29/TB-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh.

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19