Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 7167/UBND-CN1 ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý vận tải liên tỉnh trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19