Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 357/UBND-VX1 ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tại văn bản số 209-CV/TU ngày 13/01/2021

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19