Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2700/UBND-KT3 ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19