Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2652/UBND-VX1 ngày 12/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 153/TB-VPCP ngày 10/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 09/4/2020 về phòng chống dịch covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19