Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2623/UBND-CN1 ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19