Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2502/UBND-VX1 ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh tiếp tục thực hiện giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu/cụm công nghiệp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19