Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2387/UBND-VX1 ngày 05/4/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tỉnh.

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19