Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1734/BYT-MT ngày 30/3/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19