Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công điện số 235/CĐ-BYT ngày 21/2/2022 của BYT về tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19