Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19