Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Báo cáo số 107/BC-SYT, ngày 02/5/2023 của Sở Y tế đánh giá kết quả 03 năm triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19